Cơ sở của kinh tế chính trị (P4)

0

Sau những ý kiến sơ bộ về của cải vật chất, bây giờ chúng ta chú ý đến việc xem xét vấn đề về sự khác nhau hết sức to lớn trong các mức giàu co' giữa các nước và giữa các thời đại khác nhau của lịch sử loài người. Những sự khác nhau này bao gồm: mức giàu cđ du hoc nhat ban của cải, thành phần của cải, phương thức phân chia của cải trong xã hội giứa các thành viên với nhau (…)

Cơ sở của kinh tế chính trị

(…) Những sự khác nhau đáng chú ý trong việc sản xuất và phân chia của cải ở các phần khác nhau của loài người, cũng giống như bất kỳ một hiện tượng nào khác, phải phụ thuộc vào những nguyên nhân khác nhau. Sẽ- là không đúng, nếu như xem xét chúng chỉ ở mức nhận thức các quy luật thiên nhiên và trình độ kỹ năng http://dichvuketoanthue.com lao động và nghề nghiệp thủ công ở các thời đại khác nhau và ở các vùng khác nhau của trái đất. ồ đây, cũng co' nhiều nguyên nhân khác. Bản thân sự tiến bộ và việc phân chia không đồng đều về nhận thức thiên nhiên đôi khi vừa là hậu quả vừa là nguyên nhân của cùng một việc sản xuất ra và phân phối của cải vật chất.

ỏ chừng mực mà việc tổ chức kinh dich vu ke toan gia re tế của các dân tộc phụ thuộc vào hình thái của các môn khoa học tự nhiên, thì việc tổ chức đo' luôn là đối tượng nghiên cứu của chính các môn khoa học tự nhiên và các môn khoa học thực nghiệm phát sinh từ chúng. Tuy nhiên, ở chừng mực mà trong đo' các nguyên nhân của việc tổ chức kinh tế xã hội chính là những yếu tố đạo đức và tâm lý, là những quy chế, những quan hệ xã hội hoặc là những thuộc tính bản chất con người; Việc nghiên cứu các nguyên nhân này không thuộc về các môn khọa học tự nhiên, mà thuộc về các môn khoa học xã hội, các môn khoa học đạo đức, chúng là đối tượng của một môn khoa học được gọi là "kinh tế chính trị".

Việc sản xuất ra của cải vật chất, việc rút ra từ lòng đất những vật phẩm để duy trì cuộc sống và thỏa mãn những khoái cảm con người, hiển nhiên, là không thể tự nhiên mà có. Ỏ đây có những điều kiện nhất định. Trong số các điều kiện này, có các điều kiện tự nhiên phụ thuộc vào các thuộc tính của vật chất và phụ thuộc vào việc con người nhận thức các thuộc tính đó đến đâu, ở thời đại nào đó và ở một nước nào đó. Những điều kiện này môn kinh tế chính trị không nghiên cứu đến, mà chỉ coi chúng như những giả định, dựa trên cơ sở những số liệu của các môn khoa học tự nhiên hoặc kinh nghiệm sống. 

Leave A Reply