Sức mua đồng tiền (P2)

0

Sự không có khả năng trả nợ. Nói cách khác, sự bảo đảm chắc chấn nhất chống sự không thể trả nợ, đd là một tư bản mạnh được tăng gấp lên những dự trữ lớn, trong khi sự bảo đảm chắc chắn nhất chống sự không đủ trữ kim là kết quả của một sự dự trữ quá nhiều kim khí. Sự không có khả năng trả nợ thực sự có thể đạt tới mọi sự kinh doanh mang tính chất du hoc nhat ban thương mại, sự không đủ trữ kim đe dọa riêng biệt hơn các ngân hàng, nhất là được trù tính trong các chức năng phát hành và tồn trữ (SM – ch III (3).

Phát biểu mới về phương trình chung của các giao dịch 

"Sự phân tích các tài khoản của một ngân hàng như vậy là dẫn chúng ta đến việc đưa các tồn khoản vào ngân hàng, hay "lưu thông tín dụng" vào phương trình chung của các giao dịch. Nhưng chúng sẽ luôn luôn chi bặng (M) sô' lượng tiền tệ hiện đang tồn dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại và bằng V tốc độ lưu thông của nó. Bằng một cách ký hiệu tương tự: M’từ đây sẽ chi tổng các tồn khoản co' thể giao dịch nhờ các séc, V’ sẽ là tốc độ trung bình của lưu thông của nó. Giá trị toàn bộ của những của cải mua được trong một năm, từ này về sau khống còn co' thể ■ chi đo lường bằng MV mà bằng MV + M’V’ và phương trình chung của các giao-dịch trở thành:

Một tương quan M/M "Như vậy là có một tương quan cố định bởi việc sử dụng và bởi những thuận tiện giữa lưu thông bằng giấy và lưu xuat khau lao dong nhat ban thông bằng tiền, cũng co' mối . liên hệ nhiều hay ít cố định giữa những kết số thừa trung bình của các thành viên khác khau của nhóm kinh tế và kho trực tiền tệ mà người ta giữ trong hầu bao hay trong chỗ cất dấu tiền. Việc đó, mở rộng ra tất cả một vùng được khảo sát trong toàn bộ của no', 'co' nghĩa rằng, một loại tương quan ổn định được xác lập giữa M và M’" (SM ch III (5). Việc hiểu lưu thông – tồn khoản trong phương trình chung của những giao dịch thường không dẫn đến một rối loạn nào trong quan hệ số lượng giữa tiền tệ lưu thông và giá cả (SM ch 111(6).

Nhứng thời kỳ quá độ: Cái loại tất cả các hiện tượng đó có thể tóm tắt như sau: – 1 – Sự lên cao của các giá cả (nguyên nhân đầu tiên có thể là bất kỳ. Chỉ với danh nghĩa ví dụ mà chúng-tôi đã giả định, một sự tâng lên liên quan đến sổ lượng tiền tệ đang lưu thông). – Sự lên cao chỉ bộ phận của tỷ suất lợi tức. Sự mở rộng các khoản vay, những kẻ "kích thích kinh doanh" bị đẩy tới- đó do cái mồi của lợi nhuận lớn. – Sự mở rộng lưu thông tồn khoản M’ so với M. – Sự lên cao mới củạ các giá cả, nghĩa là sự lặp lại của hiện tượng 

Leave A Reply